Regulamin sklepu internetowego highlightshop.pl

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu internetowego pod nazwą HIGH LIGHT  znajdującego się pod adresem internetowym www.highlightshop.pl  oraz warunki korzystania z niego. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

Każdy potencjalny Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Właścicielem Sklepu internetowego HIGH LIGHT jest firma Julia Chowaniec z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Szlak 21/8B 7, 31-161, Kraków, NIP 7352843497, REGON 7352843497 (dalej także jako: “Sprzedający” lub Usługodawca”).

Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy poprzez pocztę elektroniczną na adres hello@highlightshop.pl

 • Postanowienia Ogólne
 • Składanie zamówienia
 • Realizacja zamówienia
 • Przedsprzedaż
 • Możliwość zwrotu towaru
 • Reklamacje
 • Ochrona danych osobowych
 • Postanowienia końcowe
 • Załącznik - wzór formularza odstąpienia od umowy

I. Postanowienia Ogólne

  1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą wszystkich zawieranych z firmą Julia Chowaniec umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.highlightshop.pl (zwany dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwem bez fizycznej obecności stron umowy.Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Sklepu (zwanych dalej „Klientami”) oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży
  2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
  3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu pod warunkiem zapoznania się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
  5. Osoby, które nie ukończyły lat 18, ale ukończyły lat 13 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
  6. Klienci rejestrujący się w sklepie internetowym oraz dokonujący tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez firmę Julia Chowaniec na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

II. Składanie zamówienia

  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia są przyjmowane na stronie www.highlightshop.pl
  3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
  4. Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i potwierdzenia jego realizacji, i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w Sklepie.
  5. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Przejdź do kasy”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
  6. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych (dotyczy Klientów niezarejestrowanych), metody dostawy oraz sposobu płatności.
  7. Do zamówień zostaną doliczone koszty przesyłki określone w trakcie składania zamówień.
  8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam i płacę”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu High Light  nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
  9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem systemu płatności PayU oraz paynow.
  10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep.
  11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu pracującym po otrzymaniu zamówienia. Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem realizacji zamówienia, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
  12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia.
  13. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
  14. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur oraz faktur korygujących przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz faktur korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Faktura nie jest konieczna, gdy Firma Julia Chowaniec prowadzi wykaz sprzedaży bezrachunkowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną przez kontakt z Obsługą Klienta pod adresem e-mail hello@highlightshop.pl
  15. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość przez konsumenta i otrzymania zwróconego towaru przez Sklep oraz w przypadku uznania reklamacji, Sklep wyślę do Klienta na adres mailowy fakturę korygującą wraz z prośbą o potwierdzenie jej otrzymania.
  16. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w terminie 7 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości e-mail, Sklep wyślę do Klienta drugą wiadomość z prośbą o potwierdzenie otrzymania faktury korygującej.
  17. Kody zniżkowe mogą mieć ograniczenia czasowe oraz ilościowe, mogą również nie mieć zastosowania przy zakupie bieżącej kolekcji.

III. Realizacja zamówienia

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie sprzedający nie dostarczy klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez klienta (włącznie z kwotą za dostawę).
 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 5. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez klienta złożonego zamówienia. Natomiast w przypadku decyzji klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za zrealizowane w części zamówienie, a pozostała nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.

IV. Przedsprzedaż

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania specjalnych ofert typu „przedsprzedaż”/ „waiting list”, w ramach których Klient będzie miał możliwość dokonania zakupu towarów z nowej kolekcji, jeszcze przed terminem wprowadzenia jej do regularnej sprzedaży.
 2. Regulamin Sklepu w zakresie Sprzedaży stosuje się również do Przedsprzedaży.
 3. Dane kontaktowe podane przy składaniu zamówienia muszą być dokładne i aktualne, aby umożliwić Sklepowi informowanie o statusie zamówienia.
 4. Zapłata za towar następuje w momencie złożenia zamówienia.
 5. Termin realizacji zamówienia będzie każdorazowo wskazywany przez Sklep na stronie internetowej przy towarach objętych „przedsprzedażą”, jak również komunikowany Klientom w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

V. Możliwość zwrotu towaru

 1. Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny poprzez wysłanie oświadczenia w tym przedmiocie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres hello@highlightshop.pl
 2. We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot zakupionego towaru następuje na adres “Sprzedającego”: Julia Chowaniec, ul. Szlak 21/8b, 31-161 Kraków.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów przesyłki wyższych niż najtańsza opcja przesyłki oferowana przez Sklep.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki.
 7. Zwracany towar może nosić wyłącznie normalne ślady użycia, nie może być uszkodzony lub zabrudzony, a ponadto w miarę możliwości należy do niego dołączyć otrzymane opakowanie oraz fakturę.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VI. Reklamacje

 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu, przesyłką poleconą na adres “Sprzedającego”: Julia Chowaniec. ul. Szlak 21/8b, 31-161 Kraków.
 3. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji Konsumenta zaleca się, aby Konsument w treści reklamacji podał następujące dane:
  - dane kontaktowe Konsumenta;
  - numer Zamówienia;
  - wskazanie Produktu (nazwa, numer), którego reklamacja dotyczy;
  - opis i datę stwierdzonej wady;
  - żądanie Konsumenta związane ze złożoną reklamacją (żądanie usunięcia Wady, wymiany Produktu na nowy, obniżenia Ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w związku ze stwierdzoną Wadą).
 4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni lub zwróci całą kwotę zapłaconą za towar oraz koszty przesyłki przelewem na rachunek klienta.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
 2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Polityka Prywatności”.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:
  a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,
  c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep usług i towarów,
  d) w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej.
 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.highlightshop.pl oraz powiadomienie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od wysłania powiadomienia przez “Sprzedającego” Julia Chowaniec. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.highlightshop.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży)